PORADŇA

OČNÉ OCHORENIA

Očné ochorenia

Čo je to katarakta?
Katarakta je šedý zákal šošovky. Šedý zákal je prejav starnutia šošovky, pri čom sa šošovka zakalí a stáva sa prekážkou v ostrom videní. Niektoré celkové ochorenia, lieky a ochorenia oka môžu urýchliť tvorbu zákalu šošovky.

Aké sú príznaky šedého zákalu?
Nebolestivé zahmlenie videnia. Príznaky môžu byť rôznorodé, podľa typu, lokalizácie a pokročilosti zákalu. Môže byť prítomná citlivosť na oslnenie, ktorá sa prejavuje hlavne pri ostrom slnečnom svetle a v noci pri šoferovaní. Môže byť prítomná zvyšujúca sa krátkozrakosť, ktorá prináša nutnosť častej zmeny okuliarov do diaľky i do blízka.
Môže byť prítomné skreslenie pozorovaných obrazov tieňmi a “duchmi”, zmena vo vnímaní farieb. Farby nie su sýte.

Existuje riešenie šedého zákalu?
Riešením je operácia, pri ktorej sa odstráni cez otvor v púzdre šošovky zakalené jadro a hmoty šošovky a na ich miesto sa do čistého púzdra šošovky vloží nová, umelá vnútroočná šošovka.

Glaukóm je chronické očné ochorenie, ktoré vedie k typickému poškodeniu zrakového nervu, prejavuje sa postupnými zmenami zorného poľa a môže viesť k úplnej strate videnia. Glaukóm býva spojený s trvalým alebo záchvatovitým zvýšením vnútroočného tlaku. V terminálnych štádiách ochorenia dochádza k zmene farby oka na zelenú farbu, preto bol glaukóm v minulosti nazývaný zelený zákal.

Ako glaukóm včas rozpoznať?
Len pri malom percente pacientov ochorenie prepukne ako záchvat prudkej bolesti postihnutého oka a priľahlej časti hlavy. Bolesť je sprevádzaná zahmleným videním, začervenaním oka, chorý vidí dúhové farebné kruhy okolo svetla, môže aj zvracať.
V tomto prípade sa jedná o akútny glaukómový záchvat, ktorý vyžaduje bezodkladný liečebný zásah.

Vo väčšine prípadov ochorenie prebieha dlho bez zjavných príznakov! Preto by sa u každého pacienta pri predpisovaní okuliarov na čítanie, po 40 roku života, malo vykonávať preventívne vyšetrenie vnútroočného tlaku a vyšetrenie očného pozadia. Pri glaukóme býva väčšinou vnútroočný tlak vyšší než 21 torr, táto hranica však býva individuálna. Existujú aj takzvané glaukómy s nízkym tlakom, pri ktorých dochádza k poškodeniu zrakového nervu už pri hodnotách vnútroočného tlaku nižších ako 18 torr.

Aké sú typy glaukómu?
Glaukóm môže byť primárny, alebo sekundárny pri iných ochoreniach oka
Podľa šírky komorového uhla môže byť glaukóm so zatvoreným alebo otvoreným uhlom.
Základné typy glaukómu:
Primárny glaukóm zatvoreného uhla (PGZU) – záchvatový typ
Primárny glaukóm otvoreného uhla (PGOU) – plazivý, bezpríznakový typ
Sekundárny glaukóm, pri iných ochoreniach, po liekoch alebo po úraze môže byť so zatvoreným alebo otvoreným uhlom (SGOU, SGZU)
Vrodený a detský glaukóm

Komplexná diagnostika glaukómu sa u nás vykonáva počas krátkej hospitalizácie, ktorá je bezplatná. Pozostáva z vyhodnotenia nasledovných vyšetrení a nastavenia na liečbu:
VOT- meranie vnútroočného tlaku
DTK a záťažové testy – 24 hodinové monitorovanie vnútroočného tlaku, vodný záťažový test a test na mydriázu
DPT – priebežná analýza pomeru krvného tlaku v diastole a VOT
HRT- meranie terča zrakového nervu
Gonioskopia – vyšetrenie štruktúr komorového uhla
Perimetria – vyšetrenie zorného poľa
Pachymetria – meranie hrúbky rohovky
OCT – analýza terča zrakového nervu, vrstvy nervových vláken a vrstvy gangliových buniek

Vnútroočný tlak je výsledok rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Cieĺový vnútroočný tlak je zníženie vnútroočného tlaku na hodnoty, pri ktorých nedochádza k poškodeniu zrakového nervu. Či je zníženie tlaku dostatočné ukáže pravidelné sledovanie, ktoré pozostáva z kontroly centrálnej zrakovej ostrosti (CZO), merania VOT a kontroly očného pozadia raz za 2-3 mesiace. HRT alebo OCT, perimeter, pachymetria a gonioskopia sa kontrolujú aspoň raz za 6-12 mesiacov.

Možnosti liečby:
Vhodná liečba sa určuje podľa typu glaukomu a stability zrakových funkcií.

Medikamentózna liečba kauzálna – pravidelná aplikácia očných kvapiek na zníženie tvorby alebo zlepšenie odtoku komorovej vody 1x až 5x denne u všetkých typov glaukómu.
Medikamentózna liečba podporná – lieky zlepšujúce prekrvenie zrakového nervu u všetkých typov glaukómu.

Laserová liečba – ambulantné ošetrenie oka laserom
Laserová liečba je jednorázová, ale môže sa opakovať v prípade potreby.
SLT – selektívna laserová trabekuloplastika sa použiva na úpravu odtokových ciest hlavne pri PGOU
Laserová iridotomia sa používa na úpravu odtokových ciest a prevenciu záchvatov pri PGZU alebo SGZU
Laserová cykloablácia sa využíva na zníženie tvorby komorového moku u všetkých typov pokročilého glaukómu

Chirurgická liečba – operácie na zlepšenie odtoku alebo prevenciu záchvatu
Chirurgická liečba je jednorázová, ale môže sa opakovať v prípade potreby
Filtračné operácie – hlboká sklerektómia, alebo hlboká trabekulektómia sa používa na zlepšenie odtoku pri glaukóme s otvoreným uhlom
Filtračná operácia – trabekulostómia sa používa na zlepšenie odtoku pri glaukóme s užším alebo uzatvoreným uhlom a pri reoperáciách
Iridektomia sa používa na prevenciu alebo liečbu záchvatov pri glaukóme so zatvoreným uhlom
Filtračné implantáty sa používajú na primárne ošetrenie pokročilého glaukóm alebo pri reoperácii glaukómu

Zmrazovanie vráskovca – cyklokryoterapia sa používa na zníženie tvorby vnútroočnej tekutiny u pokročilých sekundárnych glaukómov
Pri sekundárnom glaukóme je potrebná aj liečba základného ochorenia

Je možné glaukóm vyliečiť?
Glaukóm je ochorenie, ktoré trvá celý život. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa liečiť. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť, alebo spomaliť.

Rizikové faktory:
Vyššie riziko rozvoja glaukómu majú ľudia s kolísavým krvným tlakom, hlavne so sklonom hypotenzii, ľudia trpiaci migrénami, studeným končatinami, s vyšším stupňom krátkozrakosti nad 4 dioptrie, s rodinným výskytom glaukómu, alebo pri glaukómovom poškodení na druhom oku, vo vyššom a strednom veku, ľudia tmavej rasy, s tenkou rohovkou, fajčiari, pacienti s cukrovkou a pacienti dlhodobo liečení kortikosteroidmi

Pacienti s glaukómom môžu sledovať TV a čítať. Užívanie niektorých liekov nie je vhodné, preto treba vždy upovedomiť o glaukóme ošetrujúceho lekára.

Čo je to makula?
Makula, alebo žltá škvrna, je oblasť sietnice umožňujúca ostro vidieť drobné detaily. Skladá sa z 3 miliónov svetlocitlivých zmyslových buniek, usporiadaných v jednej vrstve na ploche 0,5mm. Každá z týchto svetlocitlivých buniek je spojená s nervovou bunkou, ktorá prenáša signály zo sietnice do zrakového centra v mozgu. Názov žltá dostala pre svoju žltú farbu, spôsobenú prítomnosťou rastlinných pigmentov luteínu a zeaxantínu, ktoré chránia zmyslové bunky žltej škvrny pred slnkom, fungujú ako vnútorné slnečné okuliare.

Čo je to VPDM?
Čiastočná strata centrálneho videnia, spojená s prítomnosťou drúz v žltej škvrne u pacientov nad 50 rokov. Zvyčajne sú postihnuté obe oči, i ked stupeň postihnutia môže byť rôzny.
V žltej škvrne dochádza pod vplyvom svetelného žiarenia ku chemickým zmenám, ktoré sa pri poruche rovnováhy medzi prísunom živín zmyslovým bunkám a odvádzaním odpadových látok prejavia tvorbou drúz s následným odumieraním zmyslových buniek sietnice, čo sa prejaví poruchou centrálnej zrakovej ostrosti.

U koho vzniká VPDM?
VPDM je rozšírené očné ochorenie a najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí vyššieho veku. V USA postihuje minimálne 10% pacientov vo veku 65 až 75 rokov (u nás je postihnutých asi 5% populácie). Okrem veku ku vzniku a rozvoju rozvoju VPDM prispievajú ďalšie rizikové faktory.

Rizikové faktory:
výživa: nedostatočná konzumácia potravín obsahujúcich látky, ktoré žltú škvrnu ochraňujú (ovocie, zelenina, vitamínové doplnky)
nadváha: tukové tkanivo súperí s tkanivom žltej škvrny o ukladanie dôležitých látok- luteínu a zeaxantínu
fajčenie: 2x vyššie riziko rozvoja VPMD, vznik voľných radikálov, spotreba antioxidantov
vysoký krvný tlak, nedostatočné prekrvenie žltej škvrny
nadmerná expozícia slnečného žiarenia, vznik voľných radikálov

Prevencia VPDM
Úprava stravovania, nadváhy, životosprávy, krvného tlaku a ochrana makuly pred nadmerným oslnením kvalitnými slnečnými okuliarmi

Formy a prejavy VPDM:
Suchá forma, častejšia, postihujúca 80-90% pacientov:
Je typická prítomnosťou drúz a stratou pigmentu, s následným odomretím nervových buniek makuly. Prejavuje sa postupnou miernou až stredne pokročilou stratou centrálnej zrakovej ostrosti. Zhoršená schopnosť čítať sa dá čiastočne kompenzovať špeciálnymi lupami. Vývoj trvá niekoľko rokov. Periférne videnie zostáva zachované.

Vlhká forma, zriedkavejšia, postihujúcia 10-20% pacientov:
Je typická rastom nových krvných ciev pod sietnicou s tvorbou subretinálnej membrány s následným opuchom a odumieraním sietnice, ktoré býva komplikované tvorbou jazvy alebo krvácaním. Prejavuje sa náhlou poruchou centrálneho videnia, ktorá sa vyvíja v priebehu niekoľkých mesiacov alebo týždňov. Neliečená znamená trvalú a ťažkú poruchu centrálneho videnia. Periférne videnie zostáva zachované.

Ako sa prejavuje VPDM?
Na začiatku môže pacient vnímať deformované videnie, zvlnené priame línie, poruchy farebného videnia, deformáciu a chýbanie písmeniek pri čítaní. Neskôr vníma pacient v strede zorného poľa rozmazanú škvrnu, rozozná len obrysy objektov ako cez zahmlené sklo až po úplný výpadok, ktorý sa prejaví ako čierny fľak pred okom.

Ako sa zistí VPDM?
Diagnózu stanoví lekár, ku ktorému príde pacient s vyššie uvedenými ťažkosťami. Po vyšetrení centrálnej zrakovej ostrosti do diaľky, na blízko a otestovaní Amslerovou mriežkou, vyšetrí lekár očné pozadie na štrbinovej lampe a makulu na OCT. Na OCT sa zobrazujú zmeny povrchu, hrúbky a štruktúry makuly. Pri pozitívnom náleze na očnom pozadí sa diagnóza môže stanoviť aj pomocou fluoresceínovej angiografie (FAG), ktorá odhalí prítomnosť a prejavy novotvorených ciev a subretinálnej membrány.

Aká je liečba VPDM?
Cieľom liečby je stabilizácia alebo spomalenie progresie ochorenia
Žiadny z uvedených zákrokov nemôže obnoviť zmyslové bunky, ktoré už odumreli.

Suchá forma – podporná medikamentózna liečba.
Úprava stravy, vitamínové doplnky obsahujúce luteín, zeaxantín, selén, zinok, vitamín C a E a lieky zlepšujúce prekrvenie sietnice. Cieľom je podporiť prirodzený ochranný systém oka a zabrániť hromadeniu škodlivých usadenín v sietnici.

Vlhká forma – anti VEGF liečba a podporná medikamentózna liečba ako pri suchej forme.
Anti VEGF liečba spočíva v pravidelnej injekčnej aplikácii protilátok proti novotvorbe ciev (anti VEGF) priamo do sklovca. Prvé tri mesiace je aplikácia anti VEGF každý mesiac, potom sa pokračuje každé dva mesiace, alebo sa postupne predlžujú intervaly aplikácií podľa aktivity ochorenia.
Efekt anti VEGF liečby závisí od pokročilosti nálezu. Pri malých membránach, sprevádzaných len opuchom, može dôjsť ku vstrebaniu opuchu, uzáveru novotvorených ciev a zlepšeniu videnia. Pri pokročilejších jazvách sa dá dosiahnuť stabilizácia, alebo spomalenie progresie ochorenia. Sledovanie a liečba VPDM je trvalá.

Diabetická retinopatia je názov pre poškodenie sietnice následkom cukrovky.
Cukrovka – diabetes mellitus (DM) je chronické ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nedostatočnej tvorby alebo účinnosti inzulínu. Prejavuje sa chronickým zvýšením hladiny cukru v krvi s následnou poruchou metabolizmu bielkovín aj tukov. Vzniká typické postihnutie ciev, hrubnutie cievnej steny, uzávery drobných ciev a mikroinfarkty tkanív alebo novotvorba ciev a krvácania s následnou poruchou výživy orgánov a tkanív. Na tieto zmeny sú obzvlášť citlivé sietnica, obličky, srdce a dolné končatiny. Diabetická retinopatia vzniká za 5-10 rokov trvania diabetu.

Prevencia
Prevencia straty zraku v dôsledku diabetu má niekoľko stupňov:
1. prevencia diabetu správnou životosprávou
2. včasný záchyt diabetu dodržiavaním ročných preventívnych prehliadok po 40 roku veku
3. včasný záchyt diabetickej retinopatie dodržiavaním ročných preventívnych kontrol očného pozadia
4. včasná a komplexná liečba diabetickej retinopatie a diabetu

Formy a prejavy DR:
Neproliferatívna diabetická retinopatia (NPDR)
Abnormality ciev s začínajúcimi poruchami výživy sietnice – bez príznakov

Diabetický edém makuly (DEM)
Abnormality ciev s opuchom sietnice v makule – rozmazané videnie, deformácia obrazu

Proliferatívna diabetická retinopatia (PDR)
Abnormality ciev s pokročilými poruchami výživy sietnice, s novotvorbou ciev s následkom krvácania alebo jazvenia sietnice – rozmazané videnie, chmáry pred okom až náhla strata videnia v dôsledku krvácania, alebo trvalá slepota v dôsledku jazvenia a odlúpenia sietnice

Absolútny, dolorózny neovaskulárny glaukóm – bolestivé zvýšenie vnútroočného tlaku na slepom oku v dôsledku novotvorby ciev aj na dúhovke

Aká je liečba DR?
Liečba DR je komplexná. Základom liečby je kompenzácia diabetu, ďalšie metódy liečby sa aplikujú podľa nálezu.
NPDR sa lieči kompenzáciou diabetu a liekmi, ktoré zlepšujú funkciu ciev.
DEM a PDR sa lieči kompenzáciou diabetu, laserom alebo intravitreálnou aplikáciou anti VEGF, alebo kortikosteroidov (KS), alebo kombináciou týchto metód.
V prípade trakcie jaziev na sietnicu, alebo v prípade krvácania do sklovca pristupujeme k operačnému riešeniu, ktorým je pars plana vitrektómia (PPV) v kombinácii s laserom a aplikáciou anti VEGF a KS. Súčasťou liečby je vždy aj podporná medikamentózna liečba lokálna a celková.

Čo je to oklúzia ciev sietnice (RVO) a ako sa prejavuje?
Oklúzia je uzavretie stietnicovej tepny a žily, pričom môže byť dočasné alebo trvalé. Oklúzia sa prejaví náhlou poruchou videnia zvyčajne jedného oka.

Aký je výskyt RVO
RVO častejšie postihuje mužov a to vo veku nad 60 rokov a môže súvisieť aj s cukrovkou, fajčením alebo vysokým krvným tlakom.

Čo je to makula?
Makula, alebo žltá škvrna, je oblasť sietnice umožňujúca ostro vidieť drobné detaily. Skladá sa z 3 miliónov svetlocitlivých zmyslových buniek, usporiadaných v jednej vrstve na ploche 0,5mm. Každá z týchto svetlocitlivých buniek je spojená s nervovou bunkou, ktorá prenáša signály zo sietnice do zrakového centra v mozgu. Názov žltá dostala pre svoju žltú farbu, spôsobenú prítomnosťou rastlinných pigmentov luteínu a zeaxantínu, ktoré chránia zmyslové bunky žltej škvrny.

Čo je to sklovec?
Sklovec vypĺňa dutinu oka medzi zadnou plochou šošovky a sietnicou. Ide o priehľadný hydrogél, obsahujúci asi 98% vody, ktorý je súčasťou optickej sústavy oka. Nie sú v ňom ani bunky ani cievy, preto jeho chorobné zmeny sa prejavujú prítomnosťou pohyblivých zákalov (bodky, mušky, sadze, pavučiny), alebo zahmlením videnia. V mladosti je sklovec pevný, priehľadný. S pribúdajúcim vekom postupne dochádza k degeneratívnym zmenám sklovca, ktoré vedú k jeho skvapalneniu a kondenzácii.

Čo je diera makuly?
Diera makuly je ohraničený kruhový otvor v centre žltej škvrny, cez ktorý vidno štruktúry pod ňou. Ide o trvalý stav, ktorý vzniká postupne a prechádza štyrmi štádiami, počas ktorých sa veľkosť diery postupne zväčšuje a centrálna zraková ostrosť klesá až vznikne centrálny skotóm. Diera makuly vzniká v dôsledku kondenzácie sklovca, ktorého zadná stena sa oddeľuje od povrchu sietnice, čím vzniká ťah na sietnicu, ktorý môže viesť ku vzniku diery. Diera makuly nebýva sprevádzaná odlúpením sietnice.

U koho najčastejšie vzniká?
Diera makuly môže vzniknúť bez zjavnej príčiny (idiopatická), alebo v súvislosti s vrodeným alebo získaným oslabením makuly. Najčastejšie sa vyskytuje u zdravých žien po menopauze a u 10% pacientov postihuje obe oči.

Ako sa zistí?
Diagnózu stanoví lekár, za ktorým príde pacient s vyššie uvedenými ťažkosťami. Lekár vyšetrí očné pozadie pacienta, stanoví štádium, v ktorom sa makulárna diera nachádza a rozhodne, či je operácia nevyhnutná. V prvom, začiatočnom štádiu, nie je operácia potrebná, lebo asi u 50% pacientov môže dôjsť ku spontánnemu zlepšeniu. Ostatné štádiá si vyžadujú chirurgický zásah. Na potvrdenie diagnózy, stanovenie štádia a indikáciu operácie je potrebné OCT vyšetrenie.

Ako sa lieči?
V počiatočnom štádiu ochorenia je to sledovanie na OCT a trvalá podporná vitamínová liečba. V ostatných štádiách je jediným spôsobom liečby diery makuly operácia.

Čo je to makula?
Makula, alebo žltá škvrna, je oblasť sietnice umožňujúca ostro vidieť drobné detaily. Skladá sa z 3 miliónov svetlocitlivých zmyslových buniek, usporiadaných v jednej vrstve na ploche 0,5mm. Každá z týchto svetlocitlivých buniek je spojená s nervovou bunkou, ktorá prenáša signály zo sietnice do zrakového centra v mozgu. Názov žltá dostala pre svoju žltú farbu, spôsobenú prítomnosťou rastlinných pigmentov luteínu a zeaxantínu, ktoré chránia zmyslové bunky žltej škvrny.

Čo je to sklovec?
Sklovec vypĺňa dutinu oka medzi zadnou plochou šošovky a sietnicou. Ide o priehľadný hydrogél, obsahujúci asi 98% vody, ktorý je súčasťou optickej sústavy oka. Nie sú v ňom ani bunky ani cievy, preto jeho chorobné zmeny sa prejavujú prítomnosťou pohyblivých zákalov (bodky, mušky, sadze, pavučiny), alebo zahmlením videnia. V mladosti je sklovec pevný, priehľadný. S pribúdajúcim vekom postupne dochádza k degeneratívnym zmenám sklovca, ktoré vedú k jeho skvapalneniu a kondenzácii.

Čo je epiretinálna membrána?
Epiretinálna membrána v makule (EM) je povrchová blanka sietnice a sklovca, ktorá postupne hrubne, stáva sa nepriehľadnou a zvrašťuje sa a spôsobuje nariasenie pod ňou ležiacej sietnice. V pokročilých štádiách môže z trvalého ťahu na sietnicu vzniknúť aj diera v makule. Môže vzniknúť bez zjavnej príčiny (idiopatická), alebo v súvislosti s vrodenými alebo získanými zmenami makuly a sklovca.

Ako sa prejavuje?
Na začiatku to je len mierny pokles zrakovej ostrosti do diaľky, neskôr problémy s čítaním deformácia písmeniek, zvlnené línie. V pokročilejších štádiách dochádza ku výraznému poklesu videnia, a deformácie obrazu. Trhlina sa prejavuje výpadkom obrazu v centre.

Ako sa zistí?
Diagnózu stanoví lekár, za ktorým príde pacient s vyššie uvedenými ťažkosťami. Lekár vyšetrí očné pozadie pacienta, a mieru deformácie obrazu na Amslerovej mriežke. Ďalšie zobrazovacie metódy sú fotodokumentácia a OCT makuly.

Ako sa lieči?
Jediným spôsobom liečby je operácia. Metóda, ktorou môžeme uvoľniť ťah membrány a sklovca na makulu a tak dosiahnuť jej relaxáciu, sa volá pars plana vitrektómia. Touto metódou odstránime zmenený, degenerovaný sklovec, epiretinálnu membránu oddelíme a odstránime z povrchu sietnice a dutinu oka vyplníme vzduchom, alebo plynom, ktoré vyhladzujú povrch sietnice a napomáhajú hojeniu. Cieľom operácie vo včasných štádiách je dosiahnuť zlepšenie zrakovej ostrosti a odstrániť deformáciu obrazu, vo vyšších štádiách zabrániť zhoršovaniu zrakovej ostrosti a deformácii obrazu

Asi u 70% pacientov dochádza po odstránení EM ku zlepšeniu videnia, asi u 20% zostane videnia nezmenené a asi u 10% môže postihnutie progredovať a videnie sa zhorší.

Čo je to sklovec?
Sklovec vypĺňa dutinu oka medzi zadnou plochou šošovky a sietnicou. Ide o priehľadný hydrogél, obsahujúci asi 98% vody, ktorý je súčasťou optickej sústavy oka. Nie sú v ňom ani bunky ani cievy, preto jeho chorobné zmeny sa prejavujú prítomnosťou pohyblivých zákalov (bodky, mušky, sadze, pavučiny), alebo zahmlením videnia. V mladosti je sklovec pevný, priehľadný. S pribúdajúcim vekom postupne dochádza k degeneratívnym zmenám sklovca, ktoré vedú k jeho skvapalneniu a kondenzácii.

Čo je to hemoftalmus?
Ide o stav, pri ktorom sa krv z poškodených alebo novotvorených ciev vyleje do sklovca. Prejavuje sa stratou priehľadnosti sklovca v závislosti od stupňa zakrvácania. Pri malom rozsahu sa môže krvácanie aj za aktívnej podpory medikamentóznej liečby postupne vstrebať a môže dôjsť k obnove zrakovej ostrosti. Krvácanie vačšieho rozsahu s veľkým poklesom videnia, ktoré sa dlhšiu dobu nevstrebáva, je dôvodom na jeho operáciu.

U koho najčastejšie vzniká?
Najčastejšou príčinou zakrvácania do sklovca sú cievne ochorenia oka, hlavne cukrovka, hypertenzia, trombóza sietnicovej cievy, trhlina na sietnici, úrazy, zápaly, nádory oka a iné.

Ako sa prejavuje?
Prejavy závisia od rozsahu a lokalizácie zakrvácania. Pri miernom zakrvácaní pacient vníma len mušky, bodky, pavučinky či pohyblivé fľaky. Pri masívnom zakrvácaní môže dojsť k výraznému, náhlemu poklesu zrakovej ostrosti až na úroveň rozpoznávania svetla a tmy.

Aké sú následky zakrvácania do sklovca?
Vážnou komplikáciou zakrvácania je tvorba väzivových pruhov, ktoré sa upínajú na sietnicu a môžu viesť k jej odlúpeniu. Zakrvácanie nám vyšetrenie sietnice znemožňuje, preto je dôležité doplniť ultrazvukové vyšetrenie oka.

Liečba
musí zahrňovať ovplyvnenie základného ochorenia (cukrovky, vysokého tlaku). Liekmi môžeme podporiť vstrebávanie krvi (kvapky) a znížiť krvácivosť. Pri opakovanom zakrvácaní alebo trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace, nereagujúcom na konzervatívnu liečbu, spojenom s väzivovými pruhmi, je nevyhnutná operácia, ktorá sa nazýva pars plana vitrektómia (PPV).

Asi u 70% pacientov dochádza ku zlepšeniu videnia, u 20% pacientov dochádza k stabilizácii nálezu bez zmeny videnia a asi u 10% pacientov môže byť videnie po operácii horšie.

Jedná sa o poruchu omývania povrchu oka slzami, ktoré vytvárajú trojvrstvový slzný film. Celkový objem sĺz môže byť znížený, alebo je narušený pomer jednotlivých zložiek slzného filmu. Klinicky sa prejavuje suchým zápalom tak rohovky ako aj spojivky súčasne.

Ako poznáte, že trpíte ochorením “suché oko”?
Suché oko sa prejavuje rôznymi príznakmi a pacient môže mať tieto najčastejšie ťažkosti:
pocit suchosti oka, pocit prítomnosti piesku, alebo cudzieho telesa, tlak v očiach, pálenie, únava očí, pri žmurkaní priľnutie viečok k oku, citlivosť na svetlo, nadmerné slzenie hlavne pri veternom počasí a vuzatvorených priestoroch.

Suché oko môže vyvolávať rad faktorov, medzi najčastejšie príčiny patria:
znížená produkcia sĺz, reumatické ochorenia, diabetes, hypotyreóza, poruchy, autoimúnne ochorenia – Sjögrenov syndróm, lupus erythematosus, sklerodermia, kožné ochorenia, hormonálne zmeny v období prechodu, nervové paralýzy, napríklad po mŕtvici, užívanie liekov, napr. beta-blokátorov, antikoncepčných piluliek, tabliet na spanie, alebo sedatív, podvýživa, klimatické vplyvy (teplo, suchý vzduch, ročné obdobie, klimatizácia)
znečistenie životného prostredia (ozón, prach, výpary rozpúšťadiel) práca pri obrazovke počítača, chronické užívanie vazokonstrikčných očných kvapiek

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára

Čo je to sietnica?
Sietnica je priehľadná, tenká blanka, vystielajúca vnútro oka. Skladá sa z viacerých vrstiev, obsahujúcich svetlocitlivé zmyslové bunky, ktoré sú ďalšími nervovými bunkami a ich vláknami spojené so zrakovým centrom v mozgu.

Čo je odlúpenie sietnice (OS)?
Ide o stav, pri ktorom dochádza k oddeleniu zmyslovej vrstvy sietnice od jej pigmentového listu tekutinou. Rozoznávame tri typy odlúpenia sietnice.

Pri primárnom odlúpení sietnice odlúpenie spôsobuje tekutina z priestoru sklovca, ktoré sa sem dostáva cez trhlinu sietnice. Trhlina sietnice vzniká ako dôsledok ťahu sklovca na oslabené miesta na sietnici najčastejšie u pacientov s krátkozrakosťou, alebo po úraze oka.
Pri sekundárnom seróznom odlúpení sietnice je tekutina pod sietnicou produktom zápalovej reakcie.
Pri sekundárnom trakčnom odlúpení sietnice je sietnica odlúpená ťahom.
U koho a ako najčastejšie vzniká?
Primárne odlúpenie sietnice postihuje približne 1 z 10 000 obyvateľov ročne a obe oči postihuje asi u 10% z postihnutých pacientov. Až 40% odlúpení sietnice sa vyskytuje u krátkozrakých pacientov a 10% u pacientov po úraze oka.

Ako sa prejavuje OS?
Na začiatku môže pacient vnímať tmavé bodky, sadze, či mušky pred okom. Niekedy aj iskrenie, či záblesky vždy na tom istom mieste – prejavy trhliny sietnice, drobného krvácania a uvolnenia pigmentových buniek sietnice do sklovca..
Po niekoľkých dňoch alebo týždňoch si pacient všimne tieň v zornom poli, ktorý sa postupne rozširuje, akoby sa „spúšťala opona pred okom“. Postupne dochádza aj k poklesu centrálneho videnia. Pri neliečenom odlúpení sietnice dochádza až k úplnému oslepnutiu

Aká je liečba OS?
Jediným spôsobom liečby primárneho odlúpenia sietnice je urgentná operácia. Cieľom operácie je uzatvoriť trhlinu sietnice, odstrániť nahromadenú tekutinu, zabrániť prenikaniu ďalšej tekutiny do priestoru pod sietnicou a prifixovanie sietnice na jej pôvodné miesto.
Operácia sa vykonáva z vonkajšieho prístupu alebo z vnútorného prístupu cestou PPV.
Vonkajší prístup spočíva v lokalizácii trhliny, vypustení subretinálnej tekutiny, primrazení okolia trhliny a našitia silikónovej plomby na elimináciu trakcie a zablokovanie trhliny tlakom zvonku.
Vnútorný prístup spočíva v odstránení zmeneného sklovca, odsatí subretinálnej tekutiny, primrazení okrajov trhliny alebo ošetrení okrajov trhliny laserom a fixácii a zablokovaní trhliny tamponádou sklovca plynovou bublinou alebo bublinou silikónového oleja zvnútra.